Bekendmaking ontwerp-besluit hogere waarde geluid: Kadastraal perceel Vlagtwedde, sectie I, nummer 4237 (Kloosterveenweg tussen 154 en 160 te Ter Apel): 50 DB (A), voor wegverkeer vanaf de Viaductstraat;

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Westerwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Ter Apel
  2. e56599deb99cf5e672634a855b22f183
  • Onderwerp: omgevingsvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemend zijn om voor dit perceel een hogere waarde als gevolg van wegverkeerslawaai vaststellen zoals aangegeven in het toetsingsformulier hogere waarden en de daarbij behorende geluidsberekening. Bekendmaking besluit hogere waarde geluid In kader van het ontwerpwijzigingsplan De Linten, Kloosterveenweg 138 en 156-158 met IMRO-code NL.IMRO.1950.WZ2203-on01 wordt voorzien in de mogelijkheid tot de bouw van twee woningen op het perceel tussen Kloosterveenweg 154 en 160 te Ter Apel. Deze woningen zijn voor een deel geprojecteerd binnen de 48dB geluidscontour voor wegverkeerslawaai. De onderstaande hogere waarde wordt in ontwerp verleend en bedraagt voor: 1. Kadastraal perceel Vlagtwedde, sectie I, nummer 4237 (Kloosterveenweg tussen 154 en 160 te Ter Apel): 50 DB (A), voor wegverkeer vanaf de Viaductstraat Zienswijzen Tegen deze ontwerpbeschikking kan een ieder gedurende de termijn van de terinzagelegging (7 december 2023 t/m 18 januari 2024) schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze te kennen geven. Degene die zijn of haar zienswijze inbrengt, kan verzoeken om de persoonlijke gegevens niet bekend te laten worden indien hiervoor zwaarwegende gronden zijn. De zienswijze dient kenbaar gemaakt te worden aan het college van burgemeester en wethouders. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Wet geluidhinder De Wet geluidhinder (Wgh) stelt grenzen aan de geluidbelasting bij woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Daarbij is het streven om de geluidsbelasting op de gevel niet hoger te laten zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Hogere waarden voor geluid zijn soms nodig bij ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van (spoor-) wegen of industrieterreinen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (0599) 32 02 20 of via e-mail: gemeente@westerwolde.nl.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitterapel.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen